Bouwconflict
my-photo

Paul Smeets


Mr. Paul Smeets van Bureau Bouwconflict is al ruim 15 jaar gespecialiseerd in het voorkomen, oplossen en beslechten van geschillen op het gebied van bouw en vastgoed. Van 1987 tot 2004 was hij directeur/eigenaar van Smeets Bouw in Maastricht. Sindsdien is hij bemiddelaar en arbiter. Paul Smeets slaat bruggen tussen partijen, beheerst de inhoud, kent de verhoudingen binnen de bouw/het vastgoed, heeft politiek inzicht en kan partijen winnen voor één oplossing. Hij trad o.a. op bij het Zuidasdok en het Stedelijk Museum in Amsterdam, het hoofdkantoor van ASR in Utrecht, de Sportzone Sittard, het Onderwijs en Cultuurcluster in Den Haag, de Hogeschool Breda en de Universiteit Maastricht. Paul Smeets: “Bij een bouwconflict zijn er twee mogelijkheden. U kunt een ander laten oordelen of zelf een oplossing vinden. Dat laatste gaat sneller, kost minder en u heeft meer invloed op de uitkomst. Mijn adagium is dan ook: het is uw eigen probleem, richt het dan ook zo in dat het uw eigen oplossing wordt."

handtekening

Projecten

 • Resultaten bemiddeling

  90%

  Oplossingen: > 90%
  Gemiddelde doorlooptijd: 4 maanden

 • Resultaten crisismanagement

  100%

  Beheersbaar maken situatie
  Gemiddelde doorlooptijd: 3 weken

Werkterreinen

 • Zakelijke bemiddeling >
  Zakelijke bemiddeling

  Bij zakelijke bemiddeling bereiken partijen onder regie van de bemiddelaar zelf een oplossing. De bemiddelaar biedt procesmatige en inhoudelijke hulp. Een mediator daarentegen treedt enkel op als procesbegeleider. De bemiddelaar is materiedeskundig, ook inhoudelijk betrokken en zo nodig sturend. De aanpak is altijd multidisciplinair: inhoudelijke, juridische, financiële, technische, commerciële en communicatieve aspecten worden in kaart gebracht. Ook de uitkomst doet recht aan al die facetten, waardoor business oplossingen mogelijk zijn. Voor een model bemiddelingsovereenkomst wordt verwezen naar de bijlagen.

 • Zwaarwegend advies >
  Zwaarwegend advies

  Helaas lukt het partijen niet altijd om hun geschil via bemiddeling op te lossen. Als er verder niets anders wordt afgesproken dan geldt na beëindiging van de bemiddeling de geschillenregeling uit de overeenkomst (arbitrage of rechtbank) Dat is een mogelijk nadeel van bemiddeling dat tevoren onderkend dient te worden. Voor die gevallen kan voorzien worden in een zogenaamde zwaarwegend advies procedure. De bemiddelaar treedt dan op als adviseur en kan een gemotiveerd oordeel geven over de standpunten die partijen hebben ingenomen en voorstellen tot oplossing aandragen voor het conflict. Het zwaarwegend advies is voor partijen niet bindend, maar blijkt in de praktijk wel een belangrijke rol spelen bij het inzicht in hun respectievelijke posities. Dit verkregen inzicht vormt veelal de basis om alsnog buiten rechte tot een onderling vergelijk te komen.

 • Bindend advies >
  Bindend advies

  Bindend advies is een vorm van particuliere rechtspraak op basis van een vooraf overeengekomen maatwerkprocedure. Partijen vragen gezamenlijk een derde als bindend adviseur, om een voor hen bindende beslissing te nemen over een bepaald geschil. Bindend advies wordt overeengekomen in specifieke gevallen, vaak als er een verschil van inzicht op een onderdeel bestaat.

 • Zienswijze methode >
  Zienswijze methode

  De zienswijzemethode is het best te duiden als een mengvorm tussen het enerzijds oplossen van een ernstig verschil van mening tussen partijen of conflict door middel van mediation of bemiddeling en anderzijds het beslechten van een geschil door bindend advies, een arbitrale uitspraak of een vonnis. Zij heeft met het eerste gemeen het willen oplossen van het conflict of meningsverschil in onderling overleg en met het tweede de zekerheid van een onafhankelijk oordeel als dit niet of niet helemaal lukt.
  De zienswijzemethode is toepasbaar in elke fase van een bouwproject, infrastructurele werken en gebiedsontwikkeling inbegrepen.

 • Arbitrage >
  Arbitrage

  Arbitrage is een alternatief voor de gang naar de rechter. Arbitrage is een vorm van particuliere rechtspraak, die veelal via de algemene voorwaarden bij een contract wordt overeengekomen. Van te voren wordt dus afgesproken dat eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. Zo’n commissie bestaat uit één of drie arbiters, die zowel over juridische- als materiedeskundigheid beschikken. De arbitragecommissie doet een voor partijen bindende uitspraak. Paul Smeets is arbiter bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Arbitrage Instituut Bouwkunst en op verzoek bij het Nederlands Arbitrage Instituut.

 • Second opinions >
  Second opinions

  Voor een juridische procedure heeft u veelal een advocaat nodig. Uw advocaat identificeert zich met uw positie en vertegenwoordigt uw belang. Hij/zij richt zich vanzelfsprekend primair op de juridische kant van de zaak. Echter, bij de beoordeling van een geschil door de arbiter/rechter spelen de technische aspecten en de feitelijke gang van zaken vaak een doorslaggevende rol. Vanwege Smeets’ unieke combinatie van kennis en ervaring in de bouwpraktijk en de (juridische) beoordeling en beslechting van geschillen, geeft hij regelmatig second opinions. In de praktijk blijkt dat de eiser (degene die een juridische procedure start) in bijna de helft van de gevallen de zaak verliest. Een second opinion kan deze dure teleurstelling voorkomen.

 • Crisismanagement >
  Crisismanagement

  Paul Smeets treedt op als crisismanager bij een acute crisis of als adviseur om een dreigende crisis te voorkomen. Verder begeleidt Smeets vanuit zijn ervaring bedrijven bij het ontwikkelen van een pragmatisch crisisbeleid. Diverse grote crises in de Nederlandse bouw - Patio Sevilla in Maastricht, Bos en Lommer in Amsterdam, Winkelcentrum ‘t Loon in Heerlen, het kraanongeluk in Alphen aan den Rijn en de parkeergarage in Wormerveer - heeft hij op korte termijn weten op te lossen, met instemming van alle partijen. Smeets was tevens lid van de begeleidingscommissie van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid voor het onderzoek naar de instorting van de parkeergarage Eindhoven Airport.

 • Samenwerkingen/Presolve >
  Samenwerkingen/Presolve

  Paul Smeets is voorzitter/oprichter van de vereniging Presolve, expertise centrum voor geschillenvrij bouwen. De leden van Presolve willen een bijdrage leveren aan het realiseren van succesvolle bouw-, infra- en gebiedsontwikkelingsprojecten. De diensten richten zich op geschillenvrije uitvoering van die projecten. De leden van Presolve willen conflicten voorkomen, oplossen en beslechten. Met elkaar vormen de diensten het Presolve-Instrumentarium, zie: www.presolve.info

 • Dispute Review Board (DRB)/ Raad van Deskundigen >
  Dispute Review Board (DRB)/Raad van Deskundigen

  Samenwerking en contracten in de bouw zijn steeds meer op continuïteit gericht. Verschillen van inzicht en eventuele conflicten vragen dan ook om een aanpak die eveneens gericht is op continuïteit van de werkrelatie. Daarom wordt bij grote bouwprojecten vaak voorafgaand aan de start van het project een DRB, oftewel Raad van Deskundigen, ingesteld (cfm par 47 UAV-GC). Deze DRB heeft als doel partijen tijdens de bouw te assisteren bij het voorkomen, oplossen en/of beslechten van geschillen door advies, bemiddeling en/of bindend advies.

prev next

contact

Paul Smeets Bureau Bouwconflict

Adres: Plein 1992, 6221 JP Maastricht

M: (06) 53 88 67 66